Stanovy a podmínky soutěže

(ve znění účinném od 1. 12. 2019) 

Článek 1: Obecná ustanovení

1) Tyto stanovy upravují udělování ceny ZLATÝ MAMUT za popularizaci archeologie (dále jen Cena).

2) Zakladateli a garanty Ceny jsou společně a nerozdílně Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Moravské zemské muzeum.

3) Vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a generální ředitel Moravského zemského muzea vyhlašuje v každém kalendářním roce soutěž o Cenu v následujících kategoriích:

1. akademická cena
2. studentská cena
3. muzejní cena
4.mimořádná cena

4) Popularizací archeologie je míněna taková činnost, akce či aktivita, která přispívá k dobrému jménu archeologického vědního oboru, poutavě informuje laickou veřejnost o odborných výsledcích, je odborně správná, kreativní, obecně srozumitelná, má vzdělávací a kulturní dopad, má měřitelnou efektivitu (např. počet účastníků). 

Článek 2: Společné zásady

1) Soutěž o Cenu je vyhlašována zpravidla v květnu každého kalendářního roku. Termíny a harmonogram soutěže jsou každoročně avizovány na webové stránce Ceny www.cenazlatymamut.cz. 

2) Návrhy ve všech kategoriích se přihlašují prostřednictvím internetové aplikace na výše zmíněných webových stránkách.

3) Návrhy se předkládají v souladu s aktuálně platnými pravidly, která tvoří nedílnou součást každoročního vypsání soutěže. V kategoriích akademická, studentská a muzejní cena budou vyhlášeny tři nejlepší aktivity. V kategorii mimořádná cena bude vyhlášena nejvýše jedna nejlepší aktivita.

4) Hodnoticí komisi tvoří vždy tři zástupci každé ze tří zakládajících institucí, přičemž jeden z nich může být externí (zástupce médií či oboru relevantního posouzení kvality popularizace vědy). Hodnoticí komise je tedy devítičlenná. Její členy jmenuje vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a generální ředitel Moravského zemského muzea.

5) Členové komise budou jmenováni na tři roky. Po třech letech se složení komise obmění minimálně z jedné třetiny.

6) Hodnoticí komise si může vyžádat v případě potřeby externí posudky.

7) Jednání hodnoticí komise může probíhat prezenční i elektronickou formou. Komise může vyslat své zástupce k osobní návštěvě popularizační aktivity na místo její realizace. Komise se rozhoduje na základě většinového stanoviska svých členů.

8) Finanční odměna se přiděluje pouze nejlepšímu (prvnímu) místu v dané kategorii. Soutěžící na druhém a třetím místě budou oceněni věcnými dary. 

9) Hodnoticí komise si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích, pokud se nenajde vhodný návrh v dané kategorii.

10) Rozhodnutí komise o udělení cen schvalují statutární zástupci pořádajících organizací.  

11) Soutěžící projekty lze přihlašovat průběžně od okamžiku vyhlášení soutěže.

12) Uzávěrka soutěžní lhůty je stanovena na 31. prosince konkrétního roku vyhlášení. Výjimečné případy prodloužení lhůty pro přihlašování budou vždy zveřejněny na příslušné webové stránce.

13) Vítězové soutěže budou informováni e-mailem, který bude odeslán na e-mailový kontakt uvedený při registraci projektu.

14) Vítězové soutěže jsou slavnostně vyhlášeni a ceny předány v březnu až květnu následujícího roku v expozici pavilonu Anthropos. Termín slavnostního vyhlášení každoročního kola je stanoven v aktuálním harmonogramu soutěže na daný rok.

Článek 3: Akademická cena

1) Akademická cena se uděluje za výjimečný, v daném roce realizovaný archeologický popularizační projekt, a to v souladu s platnými pravidly soutěže a hodnoticími kritérii Akademické ceny.

2) Hlavními hodnoticími kritérii Akademické ceny je závažnost a kvalita odborného podkladu, dlouhodobý dosah, mimořádný a tvůrčí přínos projektu k popularizaci a prezentaci archeologické vědy (např. mimořádný knižní nebo výstavní projekt, archeologický experiment apod.).

3) Akademická cena je sponzorována a garantována Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i.

4) První místo v kategorii Akademická cena je ohodnoceno finanční odměnou ve výši 30.000,- Kč.

Článek 4: Studentská cena

1) Studentská cena se uděluje za mimořádnou popularizační aktivitu studentů středních a vysokých škol všech stupňů v hodnoceném roce, v souladu s platnými pravidly soutěže a hodnoticími kritérii.

2) Za studentský projekt považován takový, který je iniciován, připraven a realizován studentem nebo studentským kolektivem, a nebyl založen na výrazné finanční podpoře jiného subjektu, s výjimkou studentského grantu či stipendia mateřské vzdělávací instituce.

3) V kategorii Studentská cena jsou akceptovány i studentské návrhy projektů určených k budoucí plné realizaci. Jako doložení realizace může sloužit pilotní nebo částečná realizace. Důvodem je znevýhodnění studentů ve finančních možnostech a zázemí při realizaci aktivit. Nelze však přihlásit pouhý rozpracovaný nápad.

4) Hlavním hodnoticím kritériem Studentské ceny je originalita a kreativita popularizačního počinu v oblasti archeologie.

5) Studentská cena je sponzorována a garantována Ústavem archeologie a muzeologie FF MU Brno.

6) První místo v kategorii Studentská cena je ohodnoceno finanční odměnou ve výši 30.000,- Kč.

Článek 5: Muzejní cena

1) Muzejní cena se uděluje za mimořádně zdařilou prezentaci sbírek muzejní povahy (sbírkových předmětů) a obecně hmotného archeologického kulturní dědictví v hodnoceném roce, v souladu s platnými pravidly soutěže a hodnoticími kritérii.

2) Do soutěže o muzejní cenu je také možné přihlásit projekt realizovaný spolkem nebo zájmovým sdružením.

3) Hlavním hodnoticím kritériem je reálný dopad na konkrétní cílové skupiny, čímž je míněna například i kvalita a atraktivita instalace nebo aktivity.

4) Muzejní cena je sponzorována a garantována Moravským zemským muzeem.

5) První místo v kategorii Muzejní cena je ohodnoceno finanční odměnou ve výši 30.000,- Kč.

Článek 6: Mimořádná cena

1)  Mimořádná cena může být udělena v případě mimořádného přínosu popularizačního projektu v oboru.

2) Mimořádná cena se uděluje jednomu z 9 nejlepších projektů vybraných hodnoticí komisí, a to na základě rozhodnutí statutárních zástupců tří zakládajících institucí.

3) Mimořádná cena ohodnocena finanční odměnou ve výši 20.000,- Kč.

Článek 7: Základní hodnotící kritéria

1) Základními hodnoticími kritérii ve všech třech vyhlašovaných kategoriích jsou:

1. mimořádný a tvůrčí přínos k popularizaci a prezentaci archeologie jako vědy (hlavní kritérium mimořádné ceny)
2. vědecká závažnost odborného podkladu, dlouhodobý dosah a mimořádná kvalita projektu z hlediska působení na veřejnost (hlavní kritérium akademické ceny) 
3. originalita a kreativita (hlavní kritérium studentské ceny)
4. reálný dopad na konkrétní cílové skupiny (hlavní kritérium muzejní ceny)
5. technologická inovativnost
6. odborná správnost (vylučovací kritérium)
7. viditelnost projektu ve veřejném prostoru

Článek 8: Podmínky a pravidla

1) Popularizační aktivita/projekt musí být realizovány na území ČR a/nebo prezentovat výsledky české archeologie.

2) Přihlašovat se mohou jednotlivci i kolektivy; v případě kolektivu se cena dělí mezi jeho členy. Přihlášením dotyčný stvrzuje, že projekt přihlašuje s vědomím a za souhlasu všech spoluautorů.

3) Soutěžit mohou pouze projekty realizované v roce soutěže. Výjimka je uznána pro popularizační monografii, aby bylo možné posoudit dopad (počet prodaných výtisků). Např. do soutěže v roce 2019jsou  připuštěny monografie vzniklé v roce soutěže 2019 nebo v předcházejícím roce 2018. Odborné monografie (se strukturou odborného textu) nejsou do soutěže přijímány.

4) Víceletý projekt lze přihlásit opakovaně pouze za předpokladu, že vždy proběhla zcela zásadní inovace, upgrade nebo rozšíření oproti předchozímu ročníku.

5) Projekty oceněné prvním místem v libovolné kategorii, již nemohou být znovu přihlášeny. Projekty oceněné druhým a třetím místem, stejně jako ostatní neumístěné projekty se mohou zúčastnit znovu. Rozhodující je pouze rok realizace a doložitelnost popularizačního dopadu.

6) Popularizační aktivita je průkazně dokumentována textovou, obrazovou či multimediální formou. Průkazné doložení kvalit projektu ve všech hodnotících kritérií je na straně soutěžícího.

7) Soutěžní projekty musí být předloženy k hodnocení v předepsané standardizované podobě, a to pouze prostřednictvím výše uvedené webové aplikace.

8) Přihlášením do soutěže soutěžící udělují souhlas k prezentaci svých projektů na webu uvedením názvu projektu, jeho anotace a kontaktu na předkladatele.

9) Soutěžící ve vztahu k institucím, jejichž členové tvoří hodnoticí komisi, jsou posuzováni podle zásad nestrannosti, vyloučením člena dotčené instituce z hodnocení dotčeného soutěžícího projektu. 

Článek 9: Závěrečná ustanovení

1) Pravidla stanovená v tomto dokumentu mohou být meziročně upřesněna nebo upravena po dohodě všech tří partnerských institucí.

2) Výkladem jednotlivých ustanovení je pověřena Hodnoticí komise.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

4) Tento dokument nabývá platnosti v den podpisu.

Průkazné doložení kvalit projektu ve všech hodnotících kritérií je na straně soutěžícího. Umožněte komisi, aby kvality Vašeho projektu mohla posoudit z přiložených příloh, které mohou být fotografické, audiovizuální a pod. Přihlašte svůj projekt včas, aby měla komise příležitost se s ním případně seznámit osobně na místě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info