Stanovy a podmínky soutěže

(ve znění účinném od 1. dubna 2018) 

Aktualizace stanov soutěže od 1. 3. 2019 najdete v sekci "Ročník 2019"

Článek 1: Obecná ustanovení

1) Tyto stanovy upravují udělování ceny ZLATÝ MAMUT za popularizaci archeologie (dále jen Cena).

2) Zakladateli a garanty Ceny jsou společně a nerozdílně Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Moravské zemské muzeum.

3) Vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a generální ředitel Moravského zemského muzea vyhlašuje v každém kalendářním roce soutěž o Cenu v následujících kategoriích

1. hlavní cena
2. studentská cena
3. muzejní cena

4) Popularizací archeologie je míněna taková činnost, akce či aktivita, která přispívá k dobrému jménu archeologického vědního oboru, poutavě informuje laickou veřejnost o odborných výsledcích, je odborně správná, kreativní, obecně srozumitelná, má vzdělávací a kulturní dopad, má měřitelnou efektivitu (např. počet účastníků). 

Článek 2: Společné zásady

1) Soutěž o Cenu je vyhlašována zpravidla v únoru každého kalendářního roku. Termíny a harmonogram soutěže jsou každoročně avizovány na webové stránce Ceny www.cenazlatymamut.cz. 

2) Návrhy ve všech kategoriích se přihlašují prostřednictvím internetové aplikace na výše zmíněných webových stránkách.

3) Návrhy se předkládají v souladu s aktuálně platnými pravidly, která tvoří nedílnou součást každoročního vypsání soutěže. V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší aktivity.

4) Hodnoticí komisi tvoří vždy tři zástupci každé ze tří zakládajících institucí, přičemž jeden z nich může být externí (zástupce médií či oboru relevantního posouzení kvality popularizace vědy). Hodnoticí komise je tedy devítičlenná. Její členy jmenuje vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a generální ředitel Moravského zemského muzea.

5) Členové komise budou jmenováni na tři roky. Po třech letech se složení komise obmění minimálně z jedné třetiny.

6) Hodnoticí komise si může vyžádat v případě potřeby externí posudky.

7) Jednání hodnoticí komise může probíhat prezenční i elektronickou formou. Komise může vyslat své zástupce k osobní návštěvě popularizační aktivity na místo její realizace. Komise se rozhoduje na základě většinového stanoviska svých členů.

8) Finanční odměna se přiděluje pouze nejlepšímu (prvnímu) místu v dané kategorii. Soutěžící na druhém a třetím místě budou oceněni věcnými dary. 

9) Hodnoticí komise si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích, pokud se nenajde vhodný návrh v dané kategorii.

10) Rozhodnutí komise o udělení cen schvalují statutární zástupci pořádajících organizací.  

11) Soutěžící projekty lze přihlašovat průběžně od okamžiku vyhlášení soutěže.

12) Uzávěrka soutěžní lhůty je vždy stanovena na 31. prosince konkrétního roku vyhlášení.

13) Vítězové soutěže budou informováni e-mailem, který bude odeslán na e-mailový kontakt uvedený při registraci projektu.

14) Vítězové soutěže jsou slavnostně vyhlášeni a ceny předány obvykle v únoru až březnu následujícího roku v expozici pavilonu Anthropos. Termín slavnostního vyhlášení každoročního kola je stanoven v aktuálním harmonogramu soutěže na daný rok.

15) Po slavnostním vyhlášení bude kompletní výsledková listina uveřejněna na webových stránkách Ceny.

Článek 3: Hlavní cena

1) Hlavní cena se uděluje za nejlepší realizovaný archeologický popularizační projekt v hodnoceném roce, v souladu s platnými pravidly soutěže a hodnoticími kritérii.

2) Hlavním hodnoticím kritériem Hlavní ceny je mimořádný a tvůrčí přínos popularizaci a prezentaci archeologické vědy.

3) Hlavní cena je sponzorována a garantována Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i.

4) První místo v kategorii Hlavní cena je ohodnoceno finanční odměnou ve výši 50.000,- Kč.

Článek 4: Studentská cena

1) Studentská cena se uděluje za mimořádnou popularizační aktivitu studentů středních a vysokých škol všech stupňů v hodnoceném roce, v souladu s platnými pravidly soutěže a hodnoticími kritérii.

2) V kategorii Studentská cena jsou akceptovány i studentské návrhy projektů určených k budoucí realizaci, nicméně pilotní provoz je v hodnocení posuzován jako klad.

3) Hlavním hodnoticím kritériem Studentské ceny je originalita a kreativita popularizačního počinu v oblasti archeologie.

4) Studentská cena je sponzorována a garantována Ústavem archeologie a muzeologie FF MU Brno.

5) První místo v kategorii Studentská cena je ohodnoceno finanční odměnou ve výši 30.000,- Kč.

Článek 5: Muzejní cena

1) Muzejní cena se uděluje za mimořádně zdařilou prezentaci sbírek muzejní povahy (sbírkových předmětů) a obecně hmotného archeologického kulturní dědictví v hodnoceném roce, v souladu s platnými pravidly soutěže a hodnoticími kritérii.

2) Hlavním hodnoticím kritériem je reálný dopad na konkrétní cílové skupiny.

2) Muzejní cena je sponzorována a garantována Moravským zemským muzeem.

3) První místo v kategorii Muzejní cena je ohodnoceno finanční odměnou ve výši 30.000,- Kč.

Článek 6: Základní hodnoticí kritéria

1) Základními hodnoticími kritérii ve všech třech vyhlašovaných kategoriích jsou:

1.mimořádný a tvůrčí přínos k popularizaci a prezentaci archeologie jako vědy
2.originalita a kreativita (hlavní kritérium studentské ceny)
3.reálný dopad na konkrétní cílové skupiny (hlavní kritérium muzejní ceny)
4.technologická inovativnost
5. odborná správnost (vylučovací kritérium)
6.viditelnost projektu ve veřejném prostoru

Článek 7: Podmínky a pravidla

1) Popularizační aktivita/projekt musí být realizovány na území ČR a/nebo prezentovat výsledky české archeologie.

2) Přihlašovat se mohou jednotlivci i kolektivy; v případě kolektivu se cena dělí mezi jeho členy.

3) Pokud soutěžní návrh získal v jednom roce jednu či více cen, nelze jej znovu do soutěže přihlásit; pokud soutěžní návrh aktivity v prvním roce přihlášení do soutěže nebyl oceněn, je možné jej přihlašovat opakovaně, pokud je aktivita v daném roce vyhlášení soutěže nadále či opět realizována.

4) Hodnoceny budou nové aktivity či projekty, které vznikly či probíhaly v daném roce.

5) Popularizační aktivita je průkazně dokumentována textovou, obrazovou či multimediální formou.

6) Soutěžní projekty musí být předloženy k hodnocení v předepsané standardizované podobě, a to pouze prostřednictvím výše uvedené webové aplikace.

7) Přihlášením do soutěže soutěžící udělují souhlas k prezentaci svých projektů na webu uvedením názvu projektu, jeho anotace a kontaktu na předkladatele.

8) Soutěžící ve vztahu k institucím, jejichž členové tvoří hodnoticí komisi, jsou posuzováni podle zásad nestrannosti, vyloučením člena dotčené instituce z hodnocení dotčeného soutěžícího projektu. 

Článek 8: Závěrečná ustanovení

1) Pravidla stanovená v tomto dokumentu mohou být meziročně upřesněna nebo upravena po dohodě všech tří partnerských institucí.

2) Výkladem jednotlivých ustanovení je pověřena Hodnoticí komise.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

4) Tento dokument nabývá platnosti v den podpisu.

Průkazné doložení kvalit projektu ve všech hodnotících kritérií je na straně soutěžícího. Umožněte komisi, aby kvality Vašeho projektu mohla posoudit z přiložených příloh, které mohou být fotografické, audiovizuální a pod. Přihlašte svůj projekt včas, aby měla komise příležitost se s ním případně seznámit osobně na místě.